La Nostra Escola

La nostra, és una Escola d’Església, present en el pluralisme cultural de la nostra societat, que promou una educació integral d’acord amb un concepció cristiana de la vida i del món. Proposa una síntesi entre fe, cultura i vida.

El nostre propòsit és estimular el creixement de l’alumne de manera lliure i responsable. Els professors i les professores són educadors propers, que mitjançant una atenció personalitzada, donen el caliu necessari per beneficiar la maduració dels nens i les nenes. Volem potenciar els coneixements, les destreses i actituds que els permeti desenvolupar la seva personalitat a través d’una metodologia didàctica oberta i flexible, que afavoreixi la creativitat i l’expressió.

La nostra comunitat educativa es fonamenta i s’enriqueix en la pluralitat i des dels valors que pretenem transmetre, considerant l’alumne com el principal agent de la nostra tasca quotidiana.