Imprès i Documentació

ATENCIÓ: JA PODEU DESCARREGAR L'IMPRÈS D'INSCRIPCIÓ DEL CURS 17-18. FEU CLICK A L'ENLLAÇ. 

1. Imprès de sol·licitud facilitat pel centre gratuïtament. (PODEU RECOLLIR-LO A SECRETARIA O DESCARREGAR-LO AQUÍ)

(IDALU) identificador de l'alumne/a a partir matrícula d’ Infantil P4 (demanar al col·legi anterior- curs 2016-2017) 

2. Original i fotocòpia del llibre de família. (totes les pàgines impreses)

3. Original i fotocòpia del DNI /NIE del  pare i de la mare o tutor.

4. Original i fotocòpia del DNI /NIE de l’alumne/a si té més de 14 anys.

5. Original i fotocòpia targeta identificació sanitària alumne/a (TIS).

6. Original i fotocòpia volant de convivència/matriculació emès per l’Ajuntament.

7. Altres documents que acrediten els aspectes indicats pel sol·licitant a efectes d’aplicació del barem.

 Observacions:        

  • En el cas que l’adreça que figuri en el DNI no coincideixi amb la del full de sol·licitud, certificació municipal de convivència i resguard de la renovació del DNI qui tingui la pàtria potestat o tutela de l’alumne/a.
  • Quan pel divorci, separació o per qualsevol altra causa, els cònjuges visquin en domicilis separats, es considerarà com a domicili el del cònjuge que tingui atribuïda la custòdia de l’alumne/a.
  • Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s’acreditin documentalment.

HORARI  D'ATENCIÓ DE SECRETARIA:

 

Matí       09,00   a   10,00                   Tarda    16,00   a   18,00