El Nostre Caràcter Propi

Qui som?
Rafaela Maria i la seva germana Pilar van fundar la Congregació de les Esclaves del Sagrat Cor de Jesús el 1877.  Des dels seus inicis, les Esclaves promouen, com a missió rebuda de l’Església, una educació  Evangelitzadora.

Aquesta tasca ens porta a:
  w

Ser testimonis de Jesús–Eucaristia que s’ofereix per donar la vida a tots els homes i dones des del seu servei i des del seu amor.
  w

Descobrir en cada alumne/a el projecte de Déu que té per cadascun/a, acompanyant-lo en la seva realització personal.
  w

Col·laborar, des d’una opció pels més desfavorits, en la formació de nens/es i joves per a què siguin constructors de pau i reconciliació.   

Els nostres centres es volen caracteritzar per una Educació en Valors, oberta a la societat i als canvis dels nostres temps, en un ambient que afavoreixi la relació i la proximitat entre les persones. Què busquem?

Realitzem la nostra tasca educativa:
  w


Des d’un bon ambient que promogui el desenvolupament de les facultats del nostre alumnat : físiques, psicològiques, intel·lectuals, afectives, socials i transcendents de manera sistemàtica i progressiva.
  w

Transmetent la cultura amb uns valors cristians per arribar a una síntesi personal entre la fe i la vida.
  wArrelada dins la pròpia cultura i en el diàleg multicultural.
  w

Oberta a la transcendència, fent possible nous horitzons en la interpretació de la realitat personal humana i del món. 
  w


Orientant i acompanyant als joves en el descobriment del seu projecte de vida, per a què siguin responsables de la seva història i es comprometin de forma crítica i solidària amb la societat i amb la comunitat eclesial.

Com ho fem?
Els trets principals que caracteritzen la nostra tasca educativa són:

Una atenció personalitzada:
   Es parteix de la situació real de l’alumne/a i del coneixement del seu entorn familiar i social.
 Motivem a cada alumne/a per a què, des de les seves capacitats, avanci de forma constant en el seu procés d’aprenentatge i superació personal.
 S’afavoreix el treball en equip, que enriqueix el desenvolupament cognitiu, afectiu, social i s’obre a la cooperació i a la solidaritat.
 Desenvolupem un pla d’orientació educativa, psicopedagògica i professional que ajudi els alumnes a descobrir les seves capacitats i limitacions.
 


Una educació més enllà de l’aula:
   
Fomentem les activitats escolars i extraescolars, que afavoreixen l’educació en el temps de lleure i desperten interessos i aficions.  
 S’ofereix resposta a les inquietuds socials, religioses i pastorals de la comunitat educativa per mitjà de la catequesi, convivències, grups ACI, relació amb moviments i associacions locals, parròquies, ONGs, voluntariat ...
 Ajudem a estimar i respectar la natura, fomentant actituds d’admiració i d’acció de gràcies.
 Col·laborem en les activitats que promouen altres institucions educatives de la zona, que poden completar la formació integral dels alumnes.

 


Una formació religiosa fonamentada i crítica:
    Suposa un estudi sistemàtic de la religió catòlica, que és la base de la nostra cultura.
 Permet oferir als alumnes la possibilitat de confrontar la pròpia experiència amb l’Evangeli.
 Ajuda els creients a donar testimoni de la seva fe.
 Ajuda als que estan a la recerca de la fe, per reflexionar i clarificar–se.
 Ajuda els no creients a confrontar la seva visió de la realitat amb una perspectiva creient. 


Aplicació dels recursos tecnològics:

 S’impulsa i s'afavoreix la utilització de les tecnologies en la tasca docent i capacita els alumnes en la comprensió i l’ús de les eines de comunicació i expressió.
 Ajudem els alumnes a tenir criteris de selecció i sentit crític davant de la gran quantitat d’informació a què poden accedir, utilitzant–la per adquirir coneixements i prendre decisions que influeixin de forma positiva en les seves vides.  

 

Tots som comunitat educativa


Tots nosaltres aportem iniciatives, il·lusió i treball: avaluem la nostra tasca segons les competències respectives i responsabilitats, per mantenir la nostra qualitat educativa.


L’alumne/a és el centre de la comunitat educativa:

   w Som responsables del seu creixement personal i del seu aprenentatge 
   w Participa activament de la vida del centre.
   w

Es prepara per prendre decisions i fer front a les dificultats amb un esperit solidari.


Els/les professors/es assumeixen una especial responsabilitat en l’educació dels alumnes i en la consolidació de la comunitat educativa.
  wAcullen l’alumnat, el valoren i l’ajuden a créixer.
  wTreballen en equip i estableixen una relació cordial de col·laboració.
  wFomenten una relació cordial amb les famílies.
  wParticipen activament en el Projecte Educatiu del Centre.
  wAssumeixen el Caràcter Propi i guien des de la seva tasca. 

El personal d’administració i serveis aporta una col·laboració molt valuosa en l’educació de centre.
  wComplementa als professors/es en el seu treball educatiu.
  wContribueix a fer del Centre un lloc on tots puguin trobar-se a gust.
  wParticipa en la gestió per mitjà del Consell Escolar.