Àrees d'Aprenentatge

L’ensenyament s’estructura en diferents àrees, que ajuden a sistematitzar i planificar l'activitat docent, però no suposa presentar la realitat parcel·lada, sinó que es creen uns espais d'aprenentatge globalitzats, establint relacions entre els continguts de les diferents àrees, a fi que es contribueixi al desenvolupament de les nenes i els nens, acostant-los a la interpretació del món, donant-hi significat i facilitant-los la participació activa.
 
 

Descoberta d’un mateix i dels altres

La descoberta d’un mateix l’entenem com el coneixement que el nen/a adquireix sobre el seu cos i la configuració de la seva pròpia imatge. La descoberta d’un mateix va estretament relacionada amb la descoberta de l’altre.
       
Partim del procés maduratiu del nen/a, de la pròpia activitat, de la interacció social estretament relacionada amb la descoberta de l’altre i de l’estimulació que li produeix el seu entorn.

En aquesta àrea promovem les relacions i exploracions del jo i dels altres per tal que el nen/a descobreixi possibilitats sensorials, d’acció, d’expressió, d’afectivitat, de regulació, etc. referides al moviment, a les emocions, als sentiments i als hàbits.

Remarquem la importància del desenvolupament emocional i relacional que fonamenta la veritable construcció de valors democràtics i cristians necessàries per a la convivència.

Els continguts d’aquesta àrea s’agrupen en quatre blocs: autoconeixement i gestió de les emocions, joc i moviment, relacions afectives i comunicatives i autonomia personal i relacional.


Descoberta de l’entorn

Considerem que aquesta àrea posa el pes en la descoberta de l’entorn a través de l’exploració dels seus elements naturals i socials, de la curiositat i la iniciativa. Això implica sensibilització, observació, manipulació, transformació, raonament, etc.

Creiem que  les matemàtiques són una eina fonamental per conèixer l’entorn, ja que cal comparar, classificar, ordenar, definir, mesurar, comptar, etc.

Els continguts d’aquesta àrea apareixen agrupats de la següent manera: exploració de l’entorn, experimentació i interpretació i raonament i representació.


Comunicació i llenguatges


En l’àrea de comunicació i llenguatges entenem que les nenes i els nens experimentaran els diferents usos i funcions dels llenguatges, en un ambient amb condicions favorables que ho faciliti i on es desenvolupi la comunicació tant verbal com no verbal.


Per això serà imprescindible establir una relació afectiva positiva entre l'infant i la persona adulta, i entre els mateixos infants; així com una comunicació intensa, fluida i agradable entre tots els membres de la comunitat educativa.

Per mitjà de la llengua oral l'infant podrà relatar fets i vivències, explorar coneixements, expressar i comunicar idees i sentiments, verbalitzar el que està imaginant, regular la pròpia conducta i la dels altres, participar en la solució de conflictes, reconèixer i gaudir de les formes literàries i percebre, doncs, que la llengua és un instrument d'aprenentatge, de representació, de comunicació i de gaudi.

Els continguts d’aquesta àrea apareixen agrupats en tres blocs: Observar, escoltar i experimentar; parlar, expressar i comunicar i interpretar, representar i crear.

Els llenguatges que inclou aquesta àrea són el llenguatge verbal (oral i escrit), el llenguatge visual i plàstic, el llenguatge musical i corporal i la llengua anglesa. El llenguatge audiovisual i les tecnologies de la informació i la comunicació, atesa la  seva importància, el fem present en els processos d'ensenyament i aprenentatge.


Religió

El caràcter propi del nostre centre inclou la formació cristiana donat que és una escola religiosa. L’àrea de religió vol potenciar un coneixement referent a diferents continguts de la cultura cristiana lligada a les tradicions del nostre entorn. A la vegada pretén integrar uns valors que prenen com a model la figura de Jesús i la de Sta. Rafaela Maria, fundadora de la congregació de les Esclaves del Sagrat Cor de Jesús a la qual pertanyem.

Els continguts de l’àrea de religió els agrupem en diferents blocs: descoberta del fet religiós, la figura de Jesús, la família de Jesús, celebracions de les festes, el llibre de la Bíblia, la casa de Jesús: l’església, iniciació a la pregària i els valors cristians.